ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) กล่าวในพิธีมอบรางวัล 2020 SEAMEO Australia Education Links Award และ 2020 SEAMEO-Japan ESD Award
ไทยร่วมถกความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการทุนอบรมนักศึกษาต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron - SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project
ศธ.พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ ปี 2564-2573
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์