Loading color scheme

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
แผนการบริหารความความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
Q&A ถาม - ตอบ / ช่องทางการร้องเรียน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาองค์ก
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้ประเด็นสำคัญของอาเซียน
ข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government : MEXT (Monbukagakusho) Scholarship
สรุปรายชื่อผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ
รวมไฟล์คู่มือการเขียนโครงการ
คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน 
รวมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548
รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563
กฏหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
รายชื่อตำแหน่งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ Title of MOE’s Government Officials
บทความแปลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สรุปข่าวความเคลื่อนไหว ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.