Loading color scheme

ประมวลภาพกิจกรรมของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ลำดับที่
รายการ
finland 20 3 2566 ปลัด ศธ. หารือความร่วมมือยกระดับอาชีวศึกษากับนิวซีแลนด์
   

329554239 727374798792059 5239159276389865164 n 1
การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52
ณ กรุง
มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
   
IMG 7293 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ รองประธานบริหาร Japan Foundation และคณะ
พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
   
IMG 7111 1

การเสนอองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

   
45th seameo 22 12 2565 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 45
(45th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)
   
ความมั่นคงของชาติ การเมืองและการต่างประเทศ 22 12 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทความมั่นคงของชาติ การเมืองและการต่างประเทศ
   
bic moe 22 11 2565 กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็นพลิกโฉมการศึกษาไทย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
   
การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
   
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 214  การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 214