Loading color scheme

ประมวลภาพกิจกรรมของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ลำดับที่
รายการ วันที่
ไทย ชิลี 271x201 สานสัมพันธ์ ไทย - ชิลี ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษา 27 มิถุนายน 2567
     
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3 271x201 12 6 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 12 มิถุนายน 2567
     
N SPAFACON2024 271x201 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติซีมีโอสปาฟาว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFACON) 12 มิถุนายน 2567
     
สันติภาพ 6 6 2567 ประเทศไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
สิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 มิถุนายน 2567
     
N วันชาติอิตาลี 4 6 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงาน
เฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐอิตาลี
4 มิถุนายน 2567
     
N1เพียร์สัน 24 5 2567 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเพียร์สันพัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษา 22 พฤษภาคม 2567
     
ไทย ลาว 271x201 16 5 2567  รมว ศึกษาอาเซียนผนึกกำลังยกระดับการดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  16 พฤษภาคม 2567
     
N สิงคโปร์ 16 5 2567 เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เข้าพบหารือความร่วมด้านการศึกษา
กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤษภาคม 2567
     
N รมว ศึกษา ญี่ปุ่น 3 5 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น
เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 พฤษภาคม 2567
     
N CEAIE 1 4 2567 ประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบหารือข้อราชการ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     
NN korea 1 4 2567 เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2567
     
หอการค้าอังกฤษ 27 3 2567 กระทรวงศึกษาธิการและหอการค้าอังกฤษ
แห่งประเทศไทยร่วมพัฒนาการศึกษาไทย
25 มีนาคม 2567
     
ไทย เคนยา 271x201 22 3 2567 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฯ เคนยา
หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ ปลัด ศธ
.
22 มีนาคม 2567
     
ไทย กัมพูชา 271x201 สานสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษา 8 มีนาคม 2567
     
ซิมบับเว 6 2 2567 เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐซิมบับเว เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
พร้อมหารือการริเริ่มความร่วมมือทางการศึกษา
6 กุมภาพันธ์ 2567
     
นิทรรศการศิลปะ 21 1 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ
“Weaving Our Stories”
พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 190 ปี
19 มกราคม 2567
     
N สวิตเซอร์แลนด์ 19 1 2567 กระทรวงศึกษาธิการและสวิตเซอร์แลนด์
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา
19 มกราคม 2567
     
N ฝรั่งเศส 19 1 2567 กระทรวงศึกษาธิการและฝรั่งเศส
ร่วมส่งเสริมการสอนภาษาและวัฒนธรรม
19 มกราคม 2567
     
309138 0 UNESCO เยี่ยมคาราวะ รมว. ศธ. 19 ตุลาคม 2566
     
N peace 10 10 2566 โครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา 10 ตุลาคม 2566
     
IMG 1368

ประชุมหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย

 19 กรกฎาคม 2566 
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 6 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  28 - 29 มิถุนายน 2566
     
315255

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216


10-24 พฤษภาคม 2566 
     
BIC 3 4 2566 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์
3 เมษายน 2566
     
NNNN EduTech Asia 2023 Singapore 16 3 2566 การประชุมความร่วมมือกับ EduTech Asia 2023 Singapore 16 มีนาคม 2566
     
finland 20 3 2566 ปลัด ศธ. หารือความร่วมมือยกระดับอาชีวศึกษากับนิวซีแลนด์ 16 มีนาคม 2566
     
329554239 727374798792059 5239159276389865164 n 1 การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52
ณ กรุง
มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 9 กุมภาพันธ์ 2566
     
IMG 7293 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ
รองประธานบริหาร Japan Foundation และคณะ
พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 25 มกราคม 2566
     
IMG 7111 1

การเสนอองค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง
และร่วมเฉลิมฉลอง

ในวาระครบรอบ 100 ปีวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

9 มกราคม 2566
     
45th seameo 22 12 2565 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 45
(45th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)
21 ธันวาคม 2565
     
ความมั่นคงของชาติ การเมืองและการต่างประเทศ 22 12 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทความมั่นคงของชาติ
การเมืองและการต่างประเทศ
19 สิงหาคม 2565
     
bic moe 22 11 2565 กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย
ร่วมระดมความคิดเห็นพลิกโฉมการศึกษาไทย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
9 สิงหาคม 2565
     
การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 
5 - 7 มิถุนายน 2565
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
26 เมษายน 2565
     
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 214  การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก
ครั้งที่ 214
 5 เมษายน 2565