Loading color scheme

ประมวลภาพกิจกรรมของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ลำดับที่
รายการ วันที่
309138 0 UNESCO เยี่ยมคาราวะ รมว. ศธ. 19 ตุลาคม 2566
N peace 10 10 2566 โครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา 10 ตุลาคม 2566
     
IMG 1368

ประชุมหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย

 19 กรกฎาคม 2566 
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 6 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  28 - 29 มิถุนายน 2566
315255

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216


10-24 พฤษภาคม 2566 
BIC 3 4 2566 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์
3 เมษายน 2566
     
NNNN EduTech Asia 2023 Singapore 16 3 2566 การประชุมความร่วมมือกับ EduTech Asia 2023 Singapore 16 มีนาคม 2566
finland 20 3 2566 ปลัด ศธ. หารือความร่วมมือยกระดับอาชีวศึกษากับนิวซีแลนด์ 16 มีนาคม 2566
329554239 727374798792059 5239159276389865164 n 1 การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52
ณ กรุง
มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 9 กุมภาพันธ์ 2566
IMG 7293 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ
รองประธานบริหาร Japan Foundation และคณะ
พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 25 มกราคม 2566
IMG 7111 1

การเสนอองค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง
และร่วมเฉลิมฉลอง

ในวาระครบรอบ 100 ปีวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

9 มกราคม 2566
45th seameo 22 12 2565 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 45
(45th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)
21 ธันวาคม 2565
ความมั่นคงของชาติ การเมืองและการต่างประเทศ 22 12 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทความมั่นคงของชาติ
การเมืองและการต่างประเทศ
19 สิงหาคม 2565
bic moe 22 11 2565 กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย
ร่วมระดมความคิดเห็นพลิกโฉมการศึกษาไทย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
9 สิงหาคม 2565
การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 
5 - 7 มิถุนายน 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
26 เมษายน 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 214  การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก
ครั้งที่ 214
 5 เมษายน 2565