Loading color scheme

แนวปฏิบัติราชการ

หมวด เลขที่หนังสือ
พระราชบัญญัติ วันที่เผยแพร่
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  12 กรกฎาคม 2561
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  17 กรกฎาคม 2561
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  17 กรกฎาคม 2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  7 สิงหาคม 2561
พระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  12 กรกฎาคม 2561
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  17 กรกฎาคม 2561
      - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  5 มิถุนายน 2562 
      - สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562   5 มิถุนายน 2562 
กฏกระทรวง
- กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  17 กรกฎาคม 2561
ประกาศ
- ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4 มกราคม 2566
- ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (No Gift Policy) 4 มกราคม 2566
ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 มกราคม 2566 

- ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (No Gift Policy) 

27 มีนาคม 2565 
ระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  11 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   11 มิถุนายน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 สิงหาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 12 กรกฎาคม 2561                                  

ด่วนที่สุด
กค0408.4/ว165

- หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 18 กรกฎาคม 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555 19 กรกฎาคม 2561
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี
กค (กวจ) 0405.4/ว 159

- แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

28 มีนาคม 2566
นร 0503/ว 125 - แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 28 มีนาคม 2566
- แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 พฤศจิกายน 2564
นร 0505ว3041 - คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านต่อคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564
- แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 13 กรกฎาคม 2564
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 31 มกราคม 2563
  ด่วนที่สุด
นร.0502/ว
11 ลว
8 ม.ค. 2563
 - แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 28 มกราคม 2563 

- แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

   - สิ่งที่แนบมาด้วย

2 สิงหาคม 2562
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) 12 กรกฎาคม 2561
- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 16 กรกฎาคม 2561
แนวปฏิบัติงานสารบรรณ
- แนวปฏิบัติหนังสือราชการ สป. ศธ. 16 กรกฎาคม 2561
- การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและสิทธิ์การนั่งเครื่องบิน 18 กรกฎาคม 2561
- รายงานไปราชการต่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
- การเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
- ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 28 สิงหาคม 2561
- การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 28 สิงหาคม 2561 
- การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2561