Loading color scheme

ศูนย์เอกสารนานาชาติ

 IDC 15 12 2565

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นหน่วยประสานการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติภารกิจในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) มีอำนาจหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษากับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน

          จากภารกิจสำคัญข้างต้นและการดำเนินงานที่สอดรับตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ศูนย์เอกสารนานาชาติ กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและเอกสารแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ในขอบข่ายงานขององค์การยูเนสโก องค์การซีมีโอ อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

          โดยที่หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ดังกล่าว ได้มีการรวบรวมไว้เป็นเวลานานและมีอยู่เป็นจำนวนมากนับตั้งแต่การจัดตั้งกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (ชื่อเดิม) จึงได้มีการจัดเป็นห้องสมุดเฉพาะขนาดเล็กให้บริการแก่ผู้สนใจ ต่อมาได้มีการพัฒนางานของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยให้บุคคลต่าง ๆ ได้รับประโยชน์มากขึ้น “ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ” จึงได้เปิดให้บริการครั้งแรก ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) และผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Mr. Amadou-Mahtar M’Bow) ได้เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2533 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 จนถึงปัจจุบัน

          อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ทำให้ทุกภาคส่วนต้องพร้อมปรับตัวและเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้รับบริการ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์เอกสารนานาชาติ” เพื่อเป็นศูนย์รวมเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ หนังสือวิชาการ และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติโดยเฉพาะในขอบข่ายความร่วมมือกับยูเนสโก ซีมีโอ อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ