Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “Weaving Our Stories” พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 190 ปี