ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี 2558– 2559

----------------------------------

             ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2558– 2559 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
  3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

      1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ

      2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ

      3. Transcript ตัวจริง ประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี          โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและโท

      4. หนังสือรับรองการทำงาน

      5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

      6. ประวัติย่อ

      7. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ

      8. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

      9. ใบรับรองแพทย์

     10. ผลคะแนน TOEFL (550 คะแนน) IELTS (6.0) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ

 

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.searca.org และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.searca.org/index.php/application-forms ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร รับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนเซียร์ก้า”) หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

หมายเหตุ  1.   สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์เซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนต่อไป

              2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 108

-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking