unesco building

ความเป็นมา

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประเทศสมาชิก 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญขององค์การ ที่ว่า “สงครามเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย” นอกจากนี้ธรรมนูญยังบ่งชี้ด้วยว่า “สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนานจากประเทศต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญาและจิตสำนึกของมนุษยชาติ” สมาชิก 193 รัฐสมาชิก (Member States) และสมาชิกสมทบอีก 11 ประเทศ (Associate Members) และมีสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ อีก 199 แห่งทั่วโลก (รายชื่อสำนักเลขาฯ)ภาษาที่ใช้เป็นทางการขององค์การคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ภาษาที่ใช้ระหว่างการประชุมสมัยสามัญและคณะกรรมการบริหารคือภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย อาหรับ สเปน และจีนจุดมุ่งหมายของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมสันติภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม… ข้อมูลเพิ่มเติม...
unesco meetingroom

กลไกการดำเนินงานของยูเนสโก

กลไกการดำเนินงานของยูเนสโก องค์การยูเนสโกมีกลไกในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การประชุมสมัยสามัญ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และสำนักเลขาธิการยูเนสโก โดยแต่ละส่วนจะดำเนินการดังนี้ 1. การประชุมสมัยสามัญ (General Conference) ที่ประชุมสมัยสามัญ…
Thailand

กลไกการดำเนินงานระดับชาติของประเทศสมาชิก

กลไกการดำเนินงานระดับชาติของประเทศสมาชิก ธรรมนูญยูเนสโกได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 ว่า “ประเทศสมาชิกควรจะมีการบริหารจัดการตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานสำคัญภายในประเทศในด้านการศึกษา…
November 18, 2019
SDG4 18 11 2562
ข่าวยูเนสโก sumeth

ไทยเสนอยูเนสโกสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของยูเนสโก…
November 15, 2019
unesco 40th 19 11 2562
ข่าวยูเนสโก sumeth

ไทยชูบทบาทเด่นในเวทียูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)…
September 23, 2019
ASPnet 23 9 2562
ข่าวยูเนสโก sumeth

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)…
July 05, 2019
IMC 5 7 2562
ข่าวยูเนสโก sumeth

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโกว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (The 26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO - IBC) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the World…

สรุปผลการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties”

Jun 15, 2019 61
สรุปผลการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

Jul 26, 2018 487
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030…

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ

Sep 08, 2017 426
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการของ นางอีริน่า โบโกว่า (Ms.Irina…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41

Sep 04, 2017 2518
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Sep 04, 2017 417
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิ…

เกมออนไลน์ ชุด สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม โดย ยูเนสโก และรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

Mar 24, 2014 1408
สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ ร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเกมออนไลน์ชุด…

การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ

Feb 20, 2014 752
การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global forum on Media and Gender)…

การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

Nov 05, 2013 1465
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายด้านการศึกษาและการ…

สรุปการสัมมนาระดับชาติ การศึกษาเพื่อปวงชน กับองค์การยูเนสโก

Aug 19, 2013 1084
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ…

มรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นใหม่ของประเทศไทย

Jun 28, 2013 1950
ยูเนสโกประกาศให้ "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" ที่มีอายุกว่า 100…

ยูเนสโกจ่อประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

Jun 24, 2013 1701
ยูเนสโกจับมือกับโออีซีดี เตรียมทบทวนการศึกษาไทย ชี้ภาพรวมคุณภาพยังไปไม่ถึงไหน…

ยูเนสโกเผยคนรุ่นใหม่ขาดทักษะใช้ชีวิต-ทำงาน

Jun 21, 2013 1155
กศน.จับมือยูเนสโก รัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิต…

เปิดตัวรายงานการติดตามผลระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนปี 2555

Jan 02, 2013 1560
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ)…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโกพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

Oct 29, 2012 1330
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโกเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรประเทศเพื่อนบ้านเพี่อพัฒนาศูนย์การเ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 (เพิ่มเติม)

Oct 25, 2012 1179
การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2555 ณ…

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕

Sep 21, 2012 1544
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕ "หนึ่งนาที…

การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA

Jun 06, 2012 1972
การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ -…

ผลการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพฯ ครั้งที่ ๓

May 21, 2012 2020
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย…

สมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม

May 14, 2012 1150
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช…

ยูเนสโก ประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์กับศูนย์ ICHCAP ยูเนสโก

Apr 30, 2012 1238
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ว่าด้วยยูเนสโก ประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์กับศูนย์…

การจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด

Apr 25, 2012 1107
การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโก ชูประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย

Mar 28, 2012 2462
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโก…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 189

Mar 22, 2012 1157
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Mar 14, 2012 993
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาของ UNESCO-APEID ครั้งที่ 13 และการสัมมนาระดับสูงของ World Bank - KERIS

Dec 01, 2009 4016
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ)…

สัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษา “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

Nov 16, 2009 2026
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา…

รมว.ศธ.กล่าวปราศรัยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 35

Oct 09, 2009 1554
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการ ASPnet

Oct 02, 2009 1791
การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก…

ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5

Jul 31, 2009 1190
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี 2552…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่ 176

Jul 16, 2009 610
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

นักวิจัยไทยได้รับทุน Young Women in Life Science 2007 จากยูเนสโก

Jul 16, 2009 659
ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง นักวิจัยด้านอินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติยูเนสโก

Jul 16, 2009 622
เมื่อวันที่ 14-23 มกราคม 2550 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษา UNESCO-APEID ครั้งที่ 10

Jul 16, 2009 794
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การเปิดตัวรายงานการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 640
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ…

สรุปผลการเสวนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 639
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)…

สป.ร่วมกับยูเนสโกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Jun 29, 2009 1162
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค:การผลิต e-Learning Courseware

Mar 25, 2009 1979
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6

Feb 18, 2009 1235
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโกภูฏานเดินทางมาศึกษาดูงานในไทย

Feb 04, 2009 761
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโก ประเทศภูฏาน โดยมีนาย Nado Rinchen…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2552

Feb 03, 2009 1169
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ประจำกรุงปารีส เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 03, 2009 971
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.45 น. นางอิรินา บอคโควา เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ณ…

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโกที่กรุงออสโล นอร์เวย์

Jan 12, 2009 1039
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on…

โครงการเสวนานโยบายด้านสังคมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Sep 30, 2008 749
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2551

Sep 22, 2008 875
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

คำแถลงของประธานคกก.แห่งชาติว่าด้วยมรดกโลกประเทศไทยในการประชุมคกก.มรดกโลกที่แคนาดา

Jul 08, 2008 1343
วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา…

โครงการเจรจาความร่วมมือในการจัดทำ School Twinning กับประเทศเพื่อนบ้านและเอเชียตะวันออก

Jul 08, 2008 1922
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส“ค่ายศิลปะ ART FOR ALL : สะพานสู่สันติภาพ”

Jun 19, 2008 2408
โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส หรือ ค่ายศิลปะ Art for All : สะพานสู่สันติภาพ…

การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 48

Jun 18, 2008 1170
คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์…

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ฯ

Jun 18, 2008 949
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก…

โครงการ The Youth and Sport in Physical Education (YSPE) “Sport for All 2008”

Jan 28, 2008 1111
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

พิธีเปิดโครงการทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ในประเทศไทย

Dec 20, 2007 2651
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ…

รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 11

Dec 13, 2007 1359
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ…

ไทยกล่าวอำลาตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของยูเนสโก

Nov 06, 2007 1466
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

ไทยได้รับเลือกตั้งในกรรมการของสภาระหว่างรัฐบาลฯ ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 29, 2007 959
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน…

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 26, 2007 849
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน…

รมว.ศธ. นำเสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 26, 2007 951
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาในหัวข้อการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐฏิจ

Oct 20, 2007 918
เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ…

สรุปการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับสิงคโปร์

Oct 17, 2007 986
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Oct 10, 2007 1692
สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

ผู้แทนไทยใน คกก.บริหารของยูเนสโกเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 08, 2007 1130
ยูเนสโกจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 177 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 11 ตุลาคม…

โครงการเครือข่ายโรงเรียนยูเนสโกจัดสัมมนาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

Aug 27, 2007 953
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ 'การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก'

Jul 12, 2007 1042
คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ…

เปิดโครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส"ค่ายศิลปะ Art for All"

May 29, 2007 1884
ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่2

Feb 27, 2007 1376
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก…
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking