eta 4 6 2559

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีนายฮามิช บักเคิน ที่ปรึกษาโครงการภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

eta 4 6 2559 1

        กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริติช เคานซิล ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "Thailand English Teaching Programme" โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะครูและและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นความจำเป็นสำหรับครูและนักเรียนโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

eta 4 6 2559 2

 กระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนำร่อง เมื่อปี 2555 และโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับด้วยดีจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และจากการดำเนินการครั้งนั้น ได้นำมาสู่การลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล (Statement of Cooperation) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างกัน โดยโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Programme) เป็นโครงการหนึ่งที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงดังกล่าว

eta 4 6 2559 3

สำหรับปี 2559 เป็นการดำเนินโครงการรุ่นที่ 5 โดยมีนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 73 คน โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทยจำนวน 44 แห่ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2559 โครงการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอังกฤษที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับประสบการณ์ในการทำงานระหว่างประเทศระหว่างปิดภาคเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กรกฏาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking