เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค กับ รศ.ดร.วิทยา จีระเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

dsc_1427ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา (Curriculum Reform) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีขึ้น  นอกจากนี้  ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยจะสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดทำงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว

dsc_1424dsc_1447dsc_1451


อนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความร่วมมืออันดีมาอย่างยาวนาน สำหรับกิจกรรม/โครงการที่สำคัญระหว่างปี 2555-2556 ดังนี้

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. รวมทั้งมอบรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกิจกรรมโดดเด่นในเรื่องการลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติ  โดยมีโรงเรียนของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย คือโรงเรียนวัดสำเภาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 47 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขององค์การซีมีโอ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ที่ประเทศเวียดนาม
3. การเดินทางเยือนประเทศไทยของ H.E. Pehin Abu Bakar Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไน ดารุสซาลามซึ่งดำรงประธานสภาซีเมคคนปัจจุบัน และมีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในวันที่ 14 มกราคม 2556
4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์การซีมีโอ (2554  2563)ซึ่งกำหนดป้าหมายที่จะพัฒนา/ปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็น Golden SEAMEO จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ SEAMEO College ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การ โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอได้มีโอกาสมาพบกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและพัฒนาระบบการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภายในปี 2558 จำนวน 10 โครงการ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา การดูแล และการให้บริการคำปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ----------------------------------------

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking