ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมเอเปค

apec 5 14 7 2564

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 2-2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน

apec 2 14 7 2564

          ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นสารัตถะและการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 โดยในชั้นนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานประสานดำเนินงานอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของความประหยัด และคำนึงถึงการใช้โอกาสในห้วงเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคและประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุคหลังโควิด-19 ตลอดจนขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเตรียมการสำหรับวาระดังกล่าว

apec 33 14 7 2564

          ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทยใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายเอเปค และโครงการการพัฒนาทักษะเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสานบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม

apec 4 14 7 2564

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking