ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลง ในงานแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์

SEASAC 5 3 2564

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO Regional Open Learning Centre : SEAMOLEC) กล่าวในพิธีการจัดการแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานราชการจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปผ่านโครงการ Erasmus+ ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล

SEASAC1 5 3 2564

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การสนับสนุนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต โดยการแข่งขันนี้จะเสริมทักษะและประสบการณ์ในการขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้ขายจริงในตลาด อีกทั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้

SEASAC2 5 3 2564

ข้อมูลโดย : พงศกร รุทระวณิช
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking