ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบซีมีโอ กับผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SEAMEO STEM ED 16 11 2563

          ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ในโอกาสที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบซีมีโอ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการหารือด้วย

SEAMEO STEM ED1 16 11 2563

          ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์การซีมีโอมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือซีมีโอในปีที่ผ่านมา และ การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในประเทศไทย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability: SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED ) นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 43 (43rd SEAMEO High Officials Meeting) มีกำหนดจัดแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในช่วงเช้าของวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งการจัด SEAMEO Congress 2021 ซึ่งองค์การซีมีโอจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย ในเดือนเมษายน 2564 ที่ประเทศไทย โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด และเรียนเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวด้วย

**********************************************************

สรุปและเรียบเรียง ภัสศรี ศิริประภา
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking