การประชุมเพื่อหารือการจัดทำเอกสารผลลัพธ์งานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเพื่อหารือการจัดทำเอกสารผลลัพธ์งานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยปี 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ

ASEAN1

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking