ไทย รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน

asean 15 11 2561

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ก่อนที่ไทยจะรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และจะเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2562

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ โดยได้หารือประเด็นสำคัญ ได้แก่

           1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของ ทุกการประชุมและกิจกรรมที่จะจัดตลอดปี 2562 รวมทั้งจะปรากฏบนตราไปรษณียากรและของที่ระลึกต่าง ๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศจากการประกวดออกแบบภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติแล้ว และมีกำหนดเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครั้งแรกในการรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่สกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับโครงการประกวดฯ ดังกล่าวทางโทรทัศน์ และกระทรวงการต่างประเทศจะนำผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดไปจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รับชมอีกด้วย
           2. การจัดทำเว็บไซต์กลางเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการ ข่าวการประชุม การส่งภาพข่าว การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
           3. แนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นหุ้นส่วนและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยั่งยืน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมองไปสู่อนาคต โดยที่ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดหลักกับสามเสาความร่วมมือของอาเซียน และเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และมีกำหนดเปิดตัวแนวคิดหลักของไทยในพิธีรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
           4. แผนการจัดประชุม การเตรียมการด้านสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 และการจัดประชุมอื่น ๆ ซึ่งจะมีไม่น้อยกว่า 170 การประชุมตลอดทั้งปี และการเตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ที่จะเป็นโอกาสให้ผู้แทนจากภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม และแผนการจัดประชุมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green meeting)
           5. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้มีการตั้งบัญชี social media สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยเฉพาะ และจะเปิดตัวพร้อมกับเว็บไซต์กลาง ตราสัญลักษณ์ และแนวคิดหลัก นอกจากนี้ ในปี 2562 จะมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ตลอดทั้งปี เช่น การจัดประกวดภาพถ่าย เป็นต้น


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking