สรุปผลการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties”

สรุปผล
การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties”
วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท และ
การประชุม Curriculum and Methodology Review Meeting for Training Series on Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects in South-East Asia
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

Greater Mekong 14 6 2562

               กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของยูเนสโก ภายใต้ participation programme ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.1970 (The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970)

Greater Mekong1 14 6 2562

          การจัดโครงการฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น

1) การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties” ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมกลุ่มย่อยและการศึกษาดูงาน

2) การประชุม Curriculum and Methodology Review Meeting for Training Series on Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects in South-East Asia ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อทบทวนเนื้อหาการประชุมและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.1970 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Greater Mekong2 14 6 2562

          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1970 จากกลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และไทย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก UNODC INTERPOL WCO ICOM ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 68 คน อ่านต่อ...

Greater Mekong3 14 6 2562

***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มิถุนายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking