ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

MEXT 2019

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 “Monbukagakusho : MEXT Scholarship for the academic year 2021” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค หลักสูตร“College of Technology Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐานและภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2564

2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร “Specialized Training College Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐานและภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างหรือหลังวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1996
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2564
4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

กำหนดการสอบ
1. การสอบข้อเขียน: วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยผู้สมัครสามารถเลือกสถานที่สอบได้แห่งใดแห่งหนึ่งจากสถานที่ที่กำหนดไว้ ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
2. การสอบสัมภาษณ์: ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อจัดส่งผลการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นพิจารณาคัดเลือกในขั้นสุดท้าย
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ที่แนบ โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมด้วยสำเนาเอกสารการสมัคร จำนวน 1 ชุด ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายการเอกสารประกอบการสมัคร

MEXT 15 7 2563

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียน โดยจะพิจารณาใบสมัครที่ส่งเข้ามาและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็นพิเศษ ผลการพิจารณาสิทธิ์ของผู้เข้าสอบข้อเขียนถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบใน วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ

กรุณาศึกษารายละเอียดจากเอกสารดาวน์โหลดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ที่หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113

C2021 Admission Form S2021 Admission Form
C2021 ANNEX S2021 ANNEX
C2021 Application Guidelines S2021 Application Guidelines
C2021_Majors_CofTechnology       S2021_Majors_SpecializedTraining
2021_Application_CofTechnology          2021_Application_SpecializedTraining

**********************************************

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking