ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2020

ASEAN Emblem

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme(ACYLS)โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภทได้แก่ 

1) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน

2) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และ

3) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีนหรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

(2) มีอายุไม่เกิน 45 ปี 

(3มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

(4มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

(5ใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

(6ใบรายงานผลการศึกษา 

(7Study Plan 

(8จดหมายแนะนำ ฉบับ 

(9ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

(10ผลตรวจสุขภาพ 

(11)  สำเนาหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

(12) หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครรับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด

เอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกรณี

          **หมายเหตุ** 1. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการทุนการศึกษา ACYLS จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังคณะกรรมการ ACYLS ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายเพื่อคัดสรรผู้สมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเต็มจำนวน (fullscholarship)สาธารณรัฐประชาชนจีนจะประกาศผลการรับสมัครภายในเดือนกรกฎาคม และเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน 2563

                        2. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ aseanmoeth@gmail.com สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ :  
Annex3+ Guidebook+to+ACYLS-2020
  เอกสารแนบ 2 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา

*********************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 เมษายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking