ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564

LOGOBIC

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 – 3 คน เข้ารับการศึกษาและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง
5. ในกรณีที่สมัครรับทุนในสาขาด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org และสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking