ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2563 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

LOGOBICข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ
2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้เข้าสอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานทูตฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.

**หมายเหตุ** กรุณาส่งอีเมลเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ การเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ / เลขที่สอบ

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กุมภาพันธ์ 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking