ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2563

LOGOBIC

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดำเนินโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants Project : GTA) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาของไทย โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียน โดยนำนักศึกษาวิชาเอกการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษา ต่างประเทศที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาของไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2562 ได้รับข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาในการขยายระยะเวลาของโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน จากเดิมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะสำรวจความต้องการในการรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของท่าน ทั้งในระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม–สิงหาคม 2563) และระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พฤษภาคม 2563 –กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในปี 2563 โดยมีเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวันให้กับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
2) จัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
3) จัดที่พักที่สะอาดและปลอดภัย รวมค่าสาธารณูปโภค (น้ำและไฟฟ้า) ให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
4) มีตารางกำหนดการสอนและกิจกรรมที่ชัดเจนให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน โดยชั่วโมงการสอน ต้องไม่เกิน 1๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5) จัดพาหนะรับ-ส่งผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันระหว่างสถานที่จัดการประชุมเตรียมการก่อนการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ช่วยสอนฯ และสถานศึกษา และวันเดินทางกลับ
6) จัดพาหนะรับ-ส่งผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันจากที่พักและสถานศึกษาในระหว่างวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา (หากสถานศึกษาตั้งอยู่ไกลจากที่พัก)
7) แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน และเป็นผู้ประสานงานสำหรับโครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาของโครงการ
8) ครูที่ปรึกษาและสถานศึกษา ต้องอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารในการต่อ VISA พร้อมทั้งพาผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันไปดำเนินการต่อ VISA ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง

หากสถานศึกษาของท่านมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้อ่านคำชี้แจงให้ครบถ้วนและกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมทั้งภาพถ่ายของสถานศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://bit.ly/2qQoX89 และส่งมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking