ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา

Canada ASEAN 6 1 2563

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา ดังนี้

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (ระยะเวลา 4-8 เดือน)
โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-04.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program
สำหรับบุคลากรโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์)
โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5-20 ปี
2) เป็นผู้บริหาร ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนานโยบาย หรือทำงานในสถาบันการอุดมศึกษาหรือสถาบันการวิจัย โดยทำงานในตำแหน่งดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-10.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking