LOGOBIC

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2562

ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ  (Specialized Training College Students)

**หมายเหตุ** ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ฯลฯ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00น.  

กรุณาส่งอีเมลยืนยันหรือปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ >>> Click..

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 สิงหาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking