LOGOBIC

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

Morocco1 27 7 2561Morocco2 27 7 2561

-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 กรกฎาคม 2561

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking