สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Guizhou Government โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1,554 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนทั่วไป 437 ทุน ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน และทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน

    ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในระดับดีมาก และมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งผู้สมัครในระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี ระดับปริญญาโท มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และระดับปริญญาเอก มีอายุน้อยกว่า 45 ปี อนึ่ง ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561

    ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking