รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 5 ทุน ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarships Programme ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ใน 6 สาขา ได้แก่ 1) ศิลปศาสตร์ 2) พาณิชยศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4) วิทยาศาสตร์กายภาพ 5) เทคโนโลยีวิศวกรรม และ 6) เทคโนโลยีชีวภาพ

          โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับทุนการศึกษาฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://www.mohe.gov.lk หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบสมัคร และ ระเบียบการ

*******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking