ด้วยองค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2018/2019 จำนวน 75 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจที่จะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

คุณสมบัติ
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน  อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
-    อายุไม่เกิน 45 ปี
-    มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เอกสารประกอบการสมัคร
-    ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csc.edu.cn/studyinchina/noticeen.html
-    สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
-    เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
-    หนังสือรับรองจากศาตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน
-    ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
-    ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
-    หนังสือ Pre-admission จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
-    ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษา (จาก HSK, IELTS หรือ TOEFL)
-    หากผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดนตรีจะต้องส่งแผ่น CD ผลงานของตัวเอง และหากสมัครในสาขาวิชาศิลปะจะต้องส่งให้แผ่น CD ผลงานพร้อมภาพสเก็ต ภาพเขียนสีจำนวน 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกจำนวน 2 ชิ้น

เว็บไซต์ของยูเนสโก http://www.unesco.org/new/en/fellowships

การรับสมัคร 1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่
    กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (ทุน UNESCO/Great Wall)
    สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
    สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
    กรุงเทพฯ 10300
    โทร. 0 2628 5646 ต่อ 115

2. สเเกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

**ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทางและสำนักเลขาธิการฯ ต้องได้รับเอกสาร** **ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561**

รายละเอียดเพิ่มเติม : Announcement Letter-UNESCO-China Co-sponsored Fellowships Programme 2018-2019

                                Instructions of the Chinese Government Scholarship Information System

                                the great wall

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

21 กุมภาพันธ์ 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking