ด้วย รัฐบาลโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2. สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และ 3. สาขาภาษาและวรรณกรรม ดังมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
          1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในโอมานระหว่างสมัครรับทุน
          2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี) มาแล้วไม่เกิน 2 ปี
          3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
          4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของโอมานมาก่อน
          5. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
              5.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับการยื่นสมัคร Institute of Islamic Sciences
              5.2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการยื่นสมัคร College of Banking and Financial Studies
              5.3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สำหรับการยื่นสมัคร Higher Technical College, College of Applied Sciences และ Special Higher Education Institutes
              5.4 การยื่นสมัคร Sultan Qaboos University ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละคณะกำหนด
          6. ผลการเรียนภาษาอาหรับ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำหรับผู้ขอรับทุนในคณะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
              1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ อย่างละ 1 ชุด)
              2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
              3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
              4. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
              5. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
              6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
              7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ภาพสี) จำนวน 2 ฉบับ
              8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 2 ฉบับ
              9. รูปถ่ายสีขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุล พร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
    ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
        สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าไปศึกษา มีดังนี้
              1. Institute of Islamic Science
              2. Higher Technical College
              3. College of Applied Science
              4. College of Banking and Financial Studies
              5. Sultan Qaboos University (บางสาขาวิชา)
              6. Special Higher Education Institute

กำหนดการคัดเลือก​
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  25 สิงหาคม 2560
คัดเลือกผู้สมัคร (โดยการสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ส่งใบสมัครไปยังกระทรวงการต่างประเทศ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน) ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 (หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา)
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทร. 02-628 5646 ต่อ 117 รายละเอียดเพิ่มเติม click here button2
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
    ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมาน หรือประมาณ 518 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายรายเดือน) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นค่าทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการจราจร) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป - กลับ ปีละ 1 ครั้ง

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking