ตามที่รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarship Programme ประจำปีการศึกษา 2016/2017 เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของศรีลังกา ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นั้น

 

    เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการประกาศรับสมัครทุนดังกล่าวมากขึ้น รัฐบาลศรีลังกาจึงพิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาฯ ออกไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษาฯ ดังนี้

 

    คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในศรีลังการะหว่างสมัครรับทุน      
2. มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


    หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL จำนวน 3 ชุด
6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 3 ชุด
7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด จำนวน 3 ชุด
8. หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Report) จำนวน 3 ชุด
ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

     สิทธิประโยชน์
    ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในศรีลังกาและสถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับโดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสารเครื่องบินก่อนและนำใบเสร็จไปเบิกเงินคืนในภายหลัง เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 6,800 บาท) ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงศรีลังกา (จ่ายครั้งเดียว) จำนวน 10,000 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 2,200 บาท) และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ


    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารการสมัครทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://www.mohe.gov.lk/index.php/en/scholaships/foreign-students/100-scholarships-for-foreign-students และส่งเอกสารการขอรับทุนฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยได้โดยตรง โดยเอกสารการขอรับทุนฯ จะต้องส่งถึง Ministry of Higher Education and Highways ประเทศศรีลังกา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117

 

    ข้อมูลเพิ่มเติม

foreignapplicationformmhehfinal

scholarshipnotice2017intakenew

unicodes2016-2017

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking