ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakarma Institues (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Vishwakarma Institue of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institue of Information Technology (VIIT) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งแก่นักศึกษา แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักศึกษา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์นักศึกษาต่างชาติของ  Vishwakarma Institues ได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Click..

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking