ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ากระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ภายใต้ ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคทางทหาร (Military Technical College) มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ International Under-Graduate Research Conference (IUGRC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในด้านการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.mtc.edu.eg/iugrc

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking