ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้มีหนังสือเชิญชวนนักเรียนไทยสมัครเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของอินเดีย โดยทุนส่วนตัว ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตร MBBS, BDS, B.E. และหลักสูตรเภสัชกร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2258 0300-5 ต่อ 6 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยหลักสูตร B.E. และหลักสูตรเภสัชกร จะปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 และหลักสูตร MBBS, BDS จะปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking