สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 “Undergraduate Scholarship Programme for International Students from Southeast Asian Countries” 2017 Prospectus แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 ทุน

    อนึ่ง รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของทุน มีดังนี้
1. Sun Yat-Sen University ก่อตั้งโดย Dr. Sun Yat-Sen เมื่อปี 2467 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการวิจัย วิชาการ และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนาความสามารถพิเศษ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการของจีน และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และมณฑลกวางตุ้ง
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่
        2.1    มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม
        2.2     ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการบริหารจัดการ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 5 โดยผู้สนใจสมัครสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 4 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีความสามารถด้านภาษาจีน จะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และสอบผ่านตามเกณฑ์       ของผู้จัด
3. ขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย
        3.1    ผู้สนใจสมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยงาน “SYSU Scholarship Recommendation Units” ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับจดหมายรับรองจากหน่วยงานข้างต้น
        3.2    ภายหลังจากการได้รับจดหมายรับรอง ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทาง http://application.sysu.edu.cn ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดของทุนได้ทาง www.seameo.org/_files/ita2016/sysu/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking