ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
     • หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     • ผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
     • ผู้สมัครระดับ Pre-University  จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คำอธิบาย**
    ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE A-Level

วิธีการสมัคร
     1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 117 - 118

     2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
กรุณาส่งจดหมายขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” ส่งมายัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
     3. ดาวน์โหลดใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2561 Click..
     4. สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง

Ministry of Education
    Student Placement and Services Division
    1 North Buona Vista Drive Singapore 138675

(ASEAN Scholarships THAILAND/ <indicate online application number if applicable>)

หมดเขตรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 - 10 วัน) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา

***หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
         - สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบสมัคร) ไปที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในกำหนดเท่านั้น (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนา โดยขอให้แจ้งรหัสยืนยันที่ได้รับจากการสมัครไปกับเอกสารประกอบด้วย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสอบถามที่ +65 6872 2220
              - สมัครโดยเอกสาร (hard copy) จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนาเพราะจะไม่มีการส่งคืน)
** ขอให้ผู้สมัครอ่านวิธีการกรอกใบสมัครอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ของสิงคโปร์ก่อนการกรอกข้อมูล**
 www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

การคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะแจ้งผลการสมัครเบื้องตันและกำหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการสอบ ปลายเดือนกันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  02-286 9971 ต่อ 165 หรือ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 02-281 6370 ต่อ 117 - 118

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking