ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะทำการเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 9 คน รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ Click..
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยขอให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2560

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking