ด้วย สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สาขาที่เปิดให้ทุนการศึกษา
             ระดับปริญญาโท สาขา 1. Electrical Power Engineering 2. Engineering Systems and Management 3. Computing and Information Science 4. Materials Science and Engineering 5. Mechanical Engineering 6. Microsystem Engineering 7. Water and Environmental Engineering 8. Chemical Engineering 9. Sustainable Critical Infrastructure
             ระดับปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary Engineering
2. คุณสมบัติ
             2.1 สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.2 ในระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก) และหากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบสหราชอาณาจักร จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้น
             2.2 มีคะแนนสอบ GRE ขั้นต่ำ 700 (หรือ 155 สำหรับการวัดคะแนนแบบใหม่) หรือ คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 91 คะแนน และคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 6.5
3. สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
             3.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน
             3.2 ตำราเรียน
             3.3 คอมพิวเตอร์พกพา
             3.4 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประจำปี
             3.5 ที่พัก
             3.6 ประกันสุขภาพ
             3.7 เบี้ยเลี้ยง
4. การสมัคร
            ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบัน Masdar (รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.masdar.ac.ae) ภายใต้หัวข้อ Scholarship Opportunities โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117
28 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking