สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ได้ประกาศผลการพิจารณาของรัฐบาลโมร็อกโกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สาขา เมือง
1. นายวรวิช หมัดโรจน์ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
2. นายบัสซาม วาโซะ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
3. นางสาวตัสนีม เสือสมิง สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
4. นางสาวลุบนา สมานตระกูล สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
5. นางสาวซารีณา ผดุงกิจ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
6. นางสาวโสมนัส หมุดทอง สาขาอิสลามศึกษา เมือง Marrakech
7. นางสาวปฤษฎี จอมศรี สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
8. นางสาวอิสราภรณ์ วันเพ็ญ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
9. นางสาวแวนัซเราะห์ ยาวอ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
10 นายอัตนัน กาโฮง สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
11. นางสาวอมิตตา อารีวโรดม สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
12. นายเฟาซี สะอิ สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
13. นางสาวนับดาว ปานเหล็ง สาขาอิสลามศึกษา เมือง Tetouan
14. นายชารีฟ ยอดเวียน สาขากฎหมายอิสลาม เมือง Tetouan
15. นายรามมินทร์ เดชะรัศมี สาขากฎหมายอิสลาม เมือง Tetouan

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทนักเรียนที่สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย และเดินทางก่อน วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 หากไม่ไปรายงานตัวที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan  Agency for International Cooperation-AMCI) ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับทุนฯ อนึ่ง เมื่อเดินทางถึงโมร็อกโกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร จำนวน 900 ดีร์ฮาม (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ)

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking