กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศในเว็บไซต์ Singapore Cooperation Programme (www.scp.gov.sg) ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของสิงคโปร์ที่ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประจำทุกปี โดยระบุว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 เมื่อครั้งการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย ประเทศสิงคโปร์จึงมอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่นักเรียนจากประเทศอาเซียน เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศของตนเอง และได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 17 ปี โดยในปี 2558 จะเป็นปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว จึงขอยุติการให้ทุนสำหรับปี 2559 เป็นต้นไป

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking