ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2558
2015 Korean Government Scholarship Program

**********************

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีสำหรับระดับโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2558 (2015 KGSP Graduate Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามเอกสารแนบหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย http://tha.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/tha/main/ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 247-7537-39, (02) 247-7540-41
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (โท/เอก) 2015”หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2558

03.2015 GKS Graduate courses University information(English) (1) Click..

01.2015 GKS Graduate Program Guidelines(English-Korean) (2) Click..

------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking