กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2015/2016 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ในนามประเทศไทย จำนวน 40 คน นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2015/2016 ดังต่อไปนี้ Click..

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking