ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
***********

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students โดยมีรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายนั้น บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่น
โดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 25 คน โดยมีรายชื่อปรากฏตามไฟล์ที่แนบ คลิก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งหนังสือแจ้งยืนยันการรับทุนดังกล่าวไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และในกรณีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประสงค์ขอสละสิทธิ์การรับทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขอให้นำส่งหนังสือชี้แจงด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤศจิกายน 2557
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking