กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยคูเวต

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

                                                      ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกผู้สมัครตัวจริง ดังนี้

1. นายอารีฟ  เถาว์กลอย โรงเรียนมัจลิซุดดีนี จ.กรุงเทพฯ
2. นายวีรยุทธ ด้วงประภัศร์ โรงเรียนอิสลามสันติชน

จ.กรุงเทพฯ

                                              ผู้สมัครสำรอง ได้แก่

1. นางสาวสารินี มังแอสฮัด โรงเรียนอิสลามศรีวนา จ.กรุงเทพฯ
2. นายอุสามะห์ มาหะมะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

จ.สงขลา

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking