ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย
(Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2558)
***********************


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2558  ในหลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training College Students โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ดังนี้
1. สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น. (ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที)
2. สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ด้านล่าง
3. ลำดับการจัดที่นั่งสอบ

หลักสูตร College of Technology Students
ห้องสอบที่ 1 เลขที่ C-001 – C-030
ห้องสอบที่ 2 เลขที่ C-031 – C-060
ห้องสอบที่ 3 เลขที่ C-061 – C-090
ห้องสอบที่ 4 เลขที่ C-091 – C-120
ห้องสอบที่ 5 เลขที่ C-121 – C-149 

หลักสูตร Specialized Training College Students
ห้องสอบที่ 6 เลขที่ S-001 – S-030
ห้องสอบที่ 7 เลขที่ S-031 – S-060
ห้องสอบที่ 8 เลขที่ S-061 – S-090
ห้องสอบที่ 9 เลขที่ S-091 – S-120
ห้องสอบที่ 10 เลขที่ S-121 – S-150
ห้องสอบที่ 11 เลขที่ S-151 – S-173

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ C2015.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ S2015.pdf


**หมายเหตุ** หมายเลขห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในวันสอบข้อเขียน (กำหนดการสอบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557) คลิก
4. อนุญาตให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและอุปกรณ์ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 113
**สถานที่จอดรถ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

Map-tepleela 15-07-2557

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking