sema-10

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
..........................................

        ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียน Al Maahad Al Islami กรุงอาบูดาบี นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง
1. เด็กชาย ยามิน  ศิลปะวงษา โรงเรียนศานติวิทยา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
2. เด็กชาย มะอ์ดี  อาดำ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
3. เด็กชาย ฮันซอละห์ อาดำ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4. เด็กชาย รอซาด  กาเต็มมาดี โรงเรียนนาวาวิทย์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
5. เด็กชาย นัจมุดดีน กาซอ โรงเรียนนาวาวิทย์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
6. เด็กชาย ชารีฟ ลำโสะ โรงเรียนนาวาวิทย์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
7. เด็กชาย หะนีฟ  อัชชะรีฟ โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
8. เด็กชาย ฟุรกรณ์  ดือเร๊ะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
9. เด็กชาย มูฮัมหมัดอามีน เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
10. เด็กชาย ฮัสซาน  ฝันฝา
โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา
11. เด็กชาย ซอลาฮ  ดาหะมิ โรงเรียนบ้านบือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
12. เด็กชาย ริฟฮาน หวันเหล็ม โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
13. เด็กชาย บุรฮาน  เหมหมิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
14. เด็กชาย ฟารุก อุหมะ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
15. เด็กชาย หวันมูธัมหมัดฟาหัด สะหีม โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
ผู้ได้รับการเสนอชื่อสำรอง
1. เด็กชาย อูมัร  ดาแก โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
2. เด็กชาย ภานุ  รวมศิลป์ โรงเรียนสามัคคีบำรุง เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
3. เด็กชาย ฮาริส  หามะ โรงเรียนนาวาวิทย์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
4. เด็กชาย อาดิล  ตาเห โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
5. เด็กชาย ฮูซัยฟะฮ์  ลีมะ 
โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 

ประกาศ  ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฯ

หมายเหตุ : 1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรอง ขอให้ติดต่อประสานกับนางผาณิต ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 111 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในการจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (การประทับลงตราในเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งจะต้องให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 เมษายน 2557)
                   2. รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นผู้ประกาศการอนุมัติทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2557

 

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking