ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015
----------------------


     กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015 ดังนี้


ลักษณะทุน

         ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 

ทุนที่จะได้รับ

          1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
        2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)


คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.  คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย
        2.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
        3.  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เกินชั้นปีที่ 1 (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
        4.  ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
        5.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
        6.  ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557)
        7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด) ได้แก่
        7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
        7.2 ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
        7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
        7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
        7.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

การสมัคร

       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยส่ง    ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง (ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 จะต้องส่งทาง EMS เท่านั้น)

 1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร

     - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
    - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
    - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
    - สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
    - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

  2. สถานที่ส่งใบสมัคร

     -สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อขียน วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th

 

การสอบข้อเขียน

      
ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษและความรู้ความสามารถทางวิชาการ (SAT) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


การประกาศผล

         ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับคนแรกจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามนักเรียนไทยเพื่อเข้าสอบคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนมีนาคม 2557 โดยจะต้องเข้าสอบวิชาที่ตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งสอบสัมภาษณ์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์

การสละสิทธิ

          การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์และไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน-เวลาที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนสำรอง

ติดต่อสอบถาม


            ผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2628-5646 ต่อ 111 ภายในเวลาราชการ

 

               ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


----------------------------


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking