ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

unesco 40th 19 11 2562

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ประชุมได้มีมติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจนถึงปี 2566 รวมระยะเวลา 4 ปี โดยมีประเทศต่างๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย เช่น สาธารณรัฐเกาหลี คีร์กิซสถาน ปากีสถาน อัฟกานีสถาน และ เมียนมา

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะในด้านตรวจสอบงบประมาณ การดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมขององค์การยูเนสโก รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร

          คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขางานของยูเนสโกจากประเทศสมาชิก จำนวน 58 ประเทศ และจะมีการเลือกตั้งกรรมการจำนวนครึ่งหนึ่งในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกทุกๆสองปี โดยกรรมการบริหารจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี คือจะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่การประชุมสมัยสามัญที่ตนได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกมีหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการของยูเนสโกให้สอดคล้องกับมติการประชุมสมัยสามัญ พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงานขององค์การยูเนสโก รวมทั้งงบประมาณขององค์การตามที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเสนอ พิจารณารายงานกิจกรรมต่างๆขององค์การ เพื่อติดตามและประเมินผล กระตุ้นให้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐบาล ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสารให้ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมติของการประชุมสมัยสามัญ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานและกิจกรรมขององค์การ

          อนึ่ง ประเทศไทยเคยได้รับเลือกตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริหารของยูเนสโกมาแล้วถึง 5 วาระ โดยมีผู้ที่เคยทำหน้าที่ผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหาร อาทิ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่มาแล้วสองสมัย สำหรับการทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการทำงานตลอดวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่ง

******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤศจิกายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking