cutSss 13246590

Dr. Wattanaporn Ra - Ngubtook, the Deputy Permanent Secretary of Education and delegates, followed and evaluated the One District One Scholarship (ODOS) students at Vienna House Easy Braunchweig, Germany on April 28, 2018.

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ณ โรงแรม Vienna House Easy Braunschweig เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ฯ ทุกคนที่ได้รับโอกาสได้รับทุนมาศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นับว่าเป็นประโยชน์ต่อไปประเทศไทยในอนาคตที่ต้องการบุคลากร  เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 จึงขอให้นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาและผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลับไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง

S 13246591

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้นักเรียนทุนทุกคนปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอย่างเคร่งครัด สำหรับการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาของนักเรียนทุน ฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง และภูมิภาครวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิลำเนาของนักเรียนทุน ฯ เพื่อขอให้พิจารณาการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในภาคเอกชนนั้นก็จะมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หากจะสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนทุน ฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาอยู่แล้ว จึงขอให้นักเรียนทุนมีการวางแผนที่ดีเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเน้นย้ำประเด็นการเข้ารับราชการของนักเรียนทุน ฯ และขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น โดยยกเว้น การสอบภาค ก. รวมทั้งไม่กำหนดผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

S 13246592

ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีจำนวน 74 ราย (รุ่นที่ 3 จำนวน 62 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 12 ราย) โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เยอรมนีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี ซึ่งน้อยกว่าหลักสูตรปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ โดยปี 2561  จะมีนักเรียนรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 64 ราย และจะทยอยสำเร็จการศึกษาภายในปี 2562 จำนวน 5 ราย สำหรับกลุ่มสาขาวิชาที่นักเรียนทุนฯ เลือกศึกษามากที่สุดในเยอรมัน คือ กลุ่มวิศวกรรม รองลงมาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มบริหารจัดการ เป็นต้น

S 113246593

 

 

 

******************************

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking