ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจำปี 2564

seameo 5 8 2564

           ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือศูนย์ซีมีโออินโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology - SEAMEO INNOTECH) ประกาศรับสมัครการเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจำปี 2564  (Southeast Asian Educational Innovation Awards 2021) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาในช่วงโควิด-19 : การสำรวจความเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้สำหรับทุกคน” (Educational Innovations in the Time of Covid 19: Exploring Possibilities to Improve Learning for All) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกย่องครูและผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการดำเนินโครงการความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติทางด้านนวัตกรรม 2) แสวงหาและจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมและบริบทในการนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายการเรียนรู้ รวมทั้งก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร 3) มุ่งเน้นการได้มาซึ่งตัวอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ผู้ทำงานการศึกษา และ 4) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ทำงานการศึกษาทั่วภูมิภาคผ่านการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจทั้งประเภทรายบุคคลและกลุ่มคณะ ได้แก่ ครู ผู้บริหารหรือศึกษานิเทศก์ และผู้ทำงานการศึกษาในชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำโครงการ/ข้อริเริ่มด้านนวัตกรรมไปปรับใช้ในสถานศึกษา หรือศูนย์/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและทำงานภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาชุมชน (NGOs) หรือภาคีเครือข่ายองค์กรในการพัฒนาการศึกษา สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานด้านนวัตกรรมตามหัวข้อข้างต้น โดยแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถจัดส่งในรูปแบบเอกสาร (ตามที่อยู่ของศูนย์ฯ) หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ทางอีเมล์ของศูนย์ฯ) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ภายใน 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) โดยการตัดสินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค และถือเป็นที่สิ้นสุด

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://www.seameo-innotech.org/sea-eia/ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่อีเมล์ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สรุปและเรียบเรียง : สิริภัคค์ ธรรมบุศย์
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking