ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ OECD Regional Southeast Asia Regional Forum 2021

OECD Regional Southeast1 15 5 2564

              กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมวิชาการนานาชาติ OECD Regional Southeast Asia Regional Forum 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. ซึ่งปีนี้มีกำหนดจัดในหัวข้อ Human Capital Development in Southeast Asia: Fostering Competitiveness to Build Back Better โดยในงานดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมประเด็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบการศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูโควิด-19 อย่างยั่งยืนและครอบคลุม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Lg5q6rhnffyQgZS3kpegGOJ1nvUiGE7r

สามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศที่ www.facebook.com/ThaiMFA

 สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking