โครงการฝึกอบรม The 1st ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab1)

ASEFInnoLab1 5 3 2564

ด้วยองค์การ Asia-Europe Foundation (ASEF) ได้ขอความร่วมมือประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม The 1st ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab1) ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านนวัตกรรม AI โดยมีกำหนดจัดภายใต้หัวข้อ “Teaching and Entrepreneurship for AI Innovation Ecosystems” และ “Research and Technology Transfer in AI Innovation Ecosystems”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการโครงการได้โดยตรงทาง https://asef.org/projects/open-call-for-applications-1st-asef-higher-education-innovation-lab/ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking